การทดสอบฉนวนทางไฟฟ้า โดยการใช้ Guard terminal (สำหรับ HV Cables, Bushing, Transformer and CB)

การทดสอบฉนวนทางไฟฟ้า โดยการใช้ Guard terminal (สำหรับ HV Cables, Bushing, Transformer and CB)

Guard terminal ทำอะไรได้บ้าง? ในระหว่างการทดสอบฉนวน  ความต้านทานทางด้านนอกของวัสดุฉนวนมักจะถูกละเลย อย่างไรก็ตาม  เส้นทางวงจรความต้านทานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวัดและสามารถส่งผลต่อผลลัพธ์ได้อย่างมาก ตัวอย่าง เช่น ถ้ามีสิ่งสกปรกอยู่บนพื้นผิวด้านนอกของ Bushing  กระแสรั่วไหลตามพื้นผิวอาจขึ้นไปถึง 10 เท่าของค่ากระแสที่ไหลผ่านฉนวนที่เกิดขึ้นจริง กระแสรั่วไหลตามพื้นผิวจะเป็นวงจรตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานกับความต้านทานฉนวนที่แท้จริงของวัสดุที่กำลังทดสอบ โดยการใช้ Guard terminal เพื่อทำการทดสอบแบบ 'three-terminal test' การรั่วไหลของกระแสตามพื้นผิวอาจจะถูกละเลยได้ ค่าเหล่านี้อาจมีความสำคัญต่อการคาดการค่าความต้านทานสูงๆ เช่น เมื่อตรวจสอบส่วนประกอบแรงดันสูงของ insulator bushing และ cable กระแสไฟฟ้าทั้งหมดที่ไหลผ่านระหว่างการทดสอบความต้านทานฉนวนประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 3…

ความรู้พื้นฐาน ขอบเขตงานระบบไฟฟ้า (Electrical Basic Knowledge)

งานระบบไฟฟ้า Electrical 1. ขอบเขตของงาน 1.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือและความชำนาญ และมีระบบควบ คุมคุณภาพที่ดี ในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ตลอดจนงานชั่วคราว เพื่อให้งานติดตั้งระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จสมบูรณ์ และใช้งานได้ตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 1.2 ผู้รับจ้างต้องประสานงานกับผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร และผู้รับจ้างรายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จสมบูรณ์ 1.3 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งงานไฟฟ้าทั้งหมดให้ถูกต้องตามกฎของการไฟฟ้าฯ ตามมาตรฐาน ความปลอดภัยสำหรับงานระบบไฟฟ้าของประเทศไทยและ NEC ผู้รับจ้างต้องแก้ไขงานที่ผิดกฎ และ/หรือ มาตรฐานดังกล่าวให้ถูกต้อง โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง 1.4…