วิธีตรวจสอบประสิทธิภาพ Cap.Bank

วิธีตรวจสอบประสิทธิภาพ Cap.Bank

  เลือก manual แล้วกดทีละstep วัดค่ากระแสที่ไหลในแต่ละเฟส แล้วเทียบกับค่าkvar ที่คำนวณได้ ควรจะใกล้เคียงกันทุกเฟส ถ้าไม่ได้ตามนี้ แสดงว่าควรเปลี่ยน