CONTROL LIGHTING PANEL ตู้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง ออกแบบอย่างไร?

นั่นนาสิ ออกแบบอย่างไร? เริ่มจากค้นหาและรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้งานตู้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างก่อนว่าต้องการอะไรบ้าง เช่น  ต้องการกดด้วยมือ กลางวันไฟดับกลางคืนไฟติด  หรือ ใช้เวลาเป็นตัวกำหนด จากนั้นก็นำเหตุการณ์ต่างๆ มาเรียงลำดับ และ กำหนดขั้นตอน เช่น ขั้นตอนที่ 1 เลือกโหมด manual หรือ auto ขั้นตอนที่ 2 ถ้าเลือกโหมด auto ให้ทำงานพร้อมกันหรือไม่ หรือ ทำงานแยกกันระหว่าง Photo กับ Timer เป็นต้น…